Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi
ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI
Bu sözleşmede belirtilen aracı kira ile kiraya veren MY LİNE ARAÇ KİRALAMA HİZMT. LTD.ŞTİ. "KİRALAYAN’’ ön sayfada imzası bulunup kira karşılığında kullanmak üzere alan ‘’KİRACI’’ olarak adlandırılacaktır.
GENEL KOŞULLAR
1. Kiralayan,  sözleşmeye konu aracı, belirlenen tarihlerde ve aşağıda belirtilen koşullarla   kullanılmak üzere KİRACIYA  kiralamıştır. Kiracı,  sözleşmenin imzası ile birlikte aracı hasarsız faal vaziyette, yedek lastiği, avadanlıkları ve belgeleri ile birlikte teslim aldığını, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kiralayan örnek olarak gösterdiği aracın aynısını ya da yakıt, vites ve segment benzerini müşteriye sunar.

2. Kiracı söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda aldığını araçta  hiçbir hasar veya kaza izi bulunmadığını kabul eder ( Araç teslim tutanağında belirtilenler dışında
3. Kiralama süresinin sona ermesi üzerine Kiracı kiralama süresini tek taraflı olarak uzatamayacaktır. Kiracı kiralama sözleşmesinin sona erdiği gün sözleşmeye konu aracı kendisine bildirilen adrese teslim edecektir. Kiracı, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında alıkoymayacağını kabul eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasında ve/veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasal haklardan yararlanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

4. Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanamayacağını kabul, beyan  ve taahhüt eder.

a) Başka bir aracı veya römorku çekmekle veya itmekle
b) Yarış, hız, tayini, ralli, denemeler , motorlu sporlarda
c) Trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda
d) Araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak yük veya eşya taşınmasında.
e) Alkol veya uyuşturucu madde almış şekilde ,
5. Kiracı, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi v.b.) kiracı sorumludur.
6. Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) Kiracı sorumludur.
7. Kiracının talep etmesi halinde, günlük ilgili tarih için belirlenen bedeller ile Mini Hasar Sigortası satışı da gerçekleştirilmektedir. Mini Hasar Sigortası, araçta belirlenen bedele kadar oluşan maddi hasarları (lastik,cam,far hasarları hariç olmak üzere) müşteri yazılı beyanı ile polis raporuna gerek kalmaksızın kapsamaktadır.
8. Kiracı, kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Kiralayan’ın aracı üçüncü şahsa kullandırmak istemesi ve Kiralayan’ın bunu kabul etmesi durumunda, aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirme ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, sözleşmenin tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur.
9. Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda, kiracı olası kaza veya hırsızlıklara karşı önlem almakla mükelleftir. Kiracı, tedbir mahiyetinde kapıları kilitli olarak, ruhsatı araçta bırakmamak kaydı ile aracı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracın çalınması halinde, aracın anahtarı ve ruhsatını, ilgili emniyet birimlerini haberdar ettiğini ispatlamak kaydı ile en yakın Myline ofisine 24 saat içerisinde teslim etmek durumundadır. Bahsi geçen tedbirlerin alınmamasına ve/veya aşırmaya dayalı olarak araç çalınmasına neden olunması halinde, kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi kabul eder.
10. Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran kiracı sorumludur.
11. Kiracı; bu sözleşmede belirtilen  ikametgah  ve mail adreslerinin doğruluğunu beyanla, bu adreslerdeki herhangi bir değişikliği kiralayana  noterden gönderilecek ihtarname ile bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının ,yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.  Otoyol ,köprü vb geçiş ücretleri araçlardaki HGS etiketlerine KİRALAYAN tarafından yüklenen tutarlar üzerinden ödenecek olup bu tutar KİRACI’dan tahsil edilecektir.
13. Kiralanan araç eğer Kiralayan tarafından dolu depo olarak Kiracı’ya teslim edilmişse ve kiracı eksik yakıtla aracı kiralayana iade etmişse, kiracı tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek %30’luk hizmet bedeli ve KDV tutarı ile ödenmesi gerçekleştirilecektir.
14. KİRACI kullandığı  araç için sözleşmede belirlenen süre boyunca Adil Kullanım politikası kapsamında GÜN/KM veya AY/ 4000 KM  kullanım sınırı vardır. Ay içerisindeki kullanılmayan km bir sonraki aya devretmez.  Kiracının bu kullanım sınırını aştığı her 1 KM için 3 tl ek ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
15. Kiralayan, sebep göstermeksizin  ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın dilediği zaman  sözleşmeyi feshedebileceği  gibi sözleşme süresini uzatmaktan da kaçınabilir.
16. Kiracı, iş bu sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/araçlarda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini kabul eder.
17. Kiracının kullanımına tahsis edilen  aracın, üretici firmanın öngördüğü tüm periyodik bakım, yağ, v.s değişimleri KİRALAYAN tarafından öncelikle kendi servislerinde yapılacaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde,  KİRALAYAN tarafından yazılı olarak verilecek izin ile bildirilecek anlaşmalı veya yetkili servislerde söz konusu işlemler yaptırılacak ve ödenen bedel KİRALAYAN’a fatura edilecektir.
18. Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir .Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım,yanlış veya kaçak yakıttan kaynaklanan hasarlar, lastik yarılması gibi) yapılacak tamir, parça ve yedek lastik masrafları ile aracın hareket etmemesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir.
19. Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde Kiralayan’a veya Kiralayan’ın belirteceği yere ulaşmasından Kiracı sorumludur. Kiralayan’dan destek alınsa dahi çekici ve sair hizmetler maliyeti Kiracı’ya aittir.
20. Kiracı veya sözleşmede bilgileri bulunan ek sürücü trafik sigorta poliçesi ile sigortalıdır. Kiralayan 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu akdedilmiş zorunlu mali mesuliyet sigortaları teminatı sınırları içinde sigorta şirketlerinden alabileceği tazminat miktarında yüklenir. Bu miktarın üstündeki maddi ve manevi tüm tazminat ve hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rücu hakkına haizdir. Kiracı ayrıca kira süresi içinde kaza vukuunda kiralayanın ve kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri alacaktır;
a. İlgili tarafların ve tanıkların ad ve adreslerini almak.
b. Sorumluluğu veya suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek,
c. Yeterli güvenlik önlemleri almadan aracı terk etmemek,
d. Herhangi bir kaza ve hasar halinde en yakın Myline ofisine telefon etmek, ayrıca gerekli şema da dahil olmak üzere kiralayanın kaza raporunu tamamlatmak,Başka birinin suçunun tespiti gerekiyorsa veya yaralı yahut ölü varsa derhal en yakın polise haber vermek.
e. Kiracının veya üçüncü bir şahsın kusur ayrımı olmaksızın her türlü kaza söz konusu olduğunda aracın tamiri için geçecek sürede kira bedellerinin ödemesi aynen devam edecektir.
Kiracı ayrıca hasar nedeniyle oluşan değer kaybı ve tamir süresinde geçecek ticari kazanç kaybını sözleşmedeki belirlenen günlük miktar üzerinden ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
21. Kiracı; kiraladığı aracın kusur durumuna bakılmaksızın çalınmasından, her türlü kaza sonucu araçta oluşan hasar, değer kaybı ile tamir süresince oluşan kazanç kaybına ilişkin zarardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından itirazsız sorumludur. Aracın tamiri için geçecek sürenin veya çalınmasından bulunmasının sonuna kadar kiralama bedelini ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
22. Kiracının, My Line tarafından uygulanan Standart Sigorta kapsamını ve Mini Hasar Sigortasını kabul etmiş olmasına rağmen aşağıdaki belirtilen koşullarda aracın
zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder,
a. Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,
b. Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracı'nın tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtilmesi halinde)
c. Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,
d. Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,
e. Kasıtlı kazalarda,
f. Yüksek devir hızı ile araç kullanımı v.b. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda,
g. Yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda,
h. Lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda,
i. Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
j. Trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde,
k. Kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde,
l. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; sigorta poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde,
m. Kiracı, aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal v.b. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.
n. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran kiracıya aittir.  Kaza veya hasar durumunda kasko'nun belirlediği muafiyet tutarını ödemekle yükümlüdür. Ödememeniz için mini hasar sigorta paketlerinden satın alabilirsiniz.
23.Kiralama Sözleşmesi kapsamında belirtilen kuralların dışına çıkılması nedeni ile oluşan hasarların tamir bedelleri, kaza nedeni ile oluşan tüm masraflar ve tazminatlar kiracı tarafından ödenir. Kaza veya hasar durumunda kasko'nun belirlediği muafiyet tutarını müşteri ödemekle yükümlüdür ,ödememeniz için mini hasar sigorta paketlerinden satın alabilirsiniz.
24. Bu Sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlığın hal mercii İZMİR Mahkeme ve İcra Daireleridir.
25. Online Ödeme 
My Line hiç bir zaman platformu üzerinden online ödemede satışa arz edilen ürün /hizmetin satın alınabileceği / kiralanabileceği garantisini vermez. Ön Ödemeli rezervasyonlarda aracı teslim alma saatinden 72 saat öncesine kadar rezervasyon iptal edilirse kiralama ücretinin tamamı My Line  tarafından iade edilecektir.
Ön Ödemeli rezervasyon kiralama başlangıç saatine 72 saatten daha az bir süre kalmış ise aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır.
1-3 günlük rezervasyonlarda 1 günlük kesinti uygulanır.
4-7 günlük rezervasyonlarda 2 günlük kesinti uygulanır.
8 gün ve üzeri rezervasyonlarda % 20 kesinti uygulanır.
Ön ödemeli rezervasyonunuzu web sitemiz üzerinden iptal ettikten hemen sonra, iade koşullarına göre iade hak edişiniz var ise iadeniz otomatik olarak gerçekleşmektedir. Banka iç iletişimi kaynaklı olarak hesabınıza 3-5 iş günü içerisinde yansımaktadır. Yabancı kredi kartı ile kiralama yapılan durumlarda iadenin hesaba yansıma süresi 10-15 iş günü olmaktadır.
26. Araç fiyatları doluluk bazlı dinamik sisteme tabii olup değişkenlik göstermektedir. Firmamız dilediği zaman sözleşmeyi ve rezervasyonu  herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
İş bu sözleşme  26 madde halinde taraflarca okunmuş, müzakere edilmiş ve tam bir mutabakat ile imza altına alınmıştır.

Whatsapp Telefon